Voorwaarden

BOEKINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (inclusief de uitsluiting van aansprakelijkheid) binden u als klant van Ultimate Travel bij het maken van uw boeking bij Local Adventures. Deze Voorwaarden vormen de overeenkomst die wordt aangegaan wanneer u onze website gebruikt om uw reizen te boeken en wanneer wij onze producten 'Groepsrondleiding', 'Avonturen', 'Ervaringen' en 'Kort pakket' leveren. Uit uw boeking blijkt dat u voldoende gelegenheid heeft gehad om toegang te krijgen tot deze Voorwaarden en dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, geaccepteerd en zult naleven. Verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar Local Adventures omvatten onze werknemers, agenten, aannemers en leveranciers en deze algemene voorwaarden zijn op hen van toepassing. Dankbetuigingen:

Reizen met Local Adventures vereist een zekere mate van flexibiliteit, een goed humeur en het inzicht dat transportmiddelen, accommodatie en reisroutes kunnen veranderen, zelfs nadat de tour is begonnen, zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van omstandigheden buiten onze controle of wanneer we dit nodig achten noodzakelijk zijn, zoals vluchtvertraging, annulering of uitstel vanwege slecht weer of andere onvoorspelbare omstandigheden zoals aardverschuivingen, wegblokkades, overstromingen, politieke onrust of vertraging van aankomst, enz. Dienovereenkomstig behouden wij ons het recht voor om de route te wijzigen, variëren, omleiden, of annuleer onze tours en we kunnen de exacte aankomst- of vertrektijden niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat deelname aan onze reizen vrijwillig is. U dient onze aanwijzingen en adviezen op te volgen tijdens het ondernemen van de reis en voor zaken die verband houden met de reis. Tijdens deelname aan de tour moet u ook voldoen aan alle wetten en wettelijke vereisten. Je erkent dat deelname aan de tour groepsinteractie met andere deelnemers en Local Adventures impliceert. Je gaat er te allen tijde mee akkoord om fatsoenlijk en respectvol te handelen ten opzichte van andere deelnemers, leveranciers en medewerkers van Local Adventures. Je mag geen fysieke schade toebrengen of overlast veroorzaken voor andere deelnemers, Local Adventures of het grote publiek en moet respectvol omgaan met het milieu. We kunnen uw deelname aan een tour op elk moment annuleren zonder enige aansprakelijkheid als u een van deze algemene voorwaarden schendt of als er redelijke gronden zijn om dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de klant: Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het selecteren van een programma dat past bij hun capaciteiten en interesses. Om u te helpen met een geschikt reisschema, bespreken we graag in detail de rondreis waarin u geïnteresseerd bent. Deelnemers worden er verantwoordelijk voor gehouden dat ze in goede gezondheid verkeren om de rondreis te ondernemen en ook dat zij zich op de rondreis voorbereiden door het reisschema en eventuele voorbereidingen te bestuderen. - verstrekte vertrekinformatie en voor het meenemen van de juiste kleding, uitrusting en persoonlijke documentatie zoals daarin geadviseerd. Boekingsvoorwaarden: Uw reisadviseur zal u tijdens het boeken op de hoogte stellen van de betalingstermijnen. Tours moeten 6 weken vóór uw startdatum volledig worden betaald. Begrijp alsjeblieft dat we ons het recht voorbehouden om uw boeking te annuleren als de betaling niet op tijd is ontvangen. Voor boekingen die binnen 6 weken voor de reis worden gemaakt, is volledige betaling vereist op het moment van bevestiging. Voor boekingen met een open datum dient u ons 6 weken van tevoren uw gewenste reisdatum door te geven; beschikbaarheid kan niet worden gegarandeerd. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd.

Om uw reis te boeken, kiest u eenvoudig een startdatum en vult u ons online boekingsformulier in. Zodra uw betaling is verwerkt, stuurt ons reserveringsteam u een boekingsbevestiging per e-mail, plus alle benodigde informatie over uw reis.

Reisverzekering: Deelnemers moeten een adequate reisverzekering hebben.

Deze verzekering moet overlijden, persoonlijke ongevallen, medische kosten, luchtambulance, luchtredding, verlies van bezittingen, repatriëringskosten en alle andere kosten dekken die kunnen ontstaan als gevolg van overlijden, verlies, schade, letsel, vertraging of ongemak aan de deelnemer. Bij het afsluiten van een reisverzekering dient de deelnemer de verzekeraar op de hoogte te stellen van het soort reis dat wordt ondernomen. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen dat alle passagiers een reisannuleringsverzekering afsluiten om eventuele verliezen als gevolg van toevalligheden te dekken.

Reisdocumenten Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de benodigde reisdocumenten voor uw reis beschikt, inclusief een geldig paspoort en visum. Voor toegang tot de meeste landen moet uw paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn vanaf de datum waarop u dat land wilt verlaten. Controleer de toelatingseisen voor het land waar u naartoe wilt reizen. Annuleringen van reizen Soms kan Local Adventures Travel genoodzaakt zijn een startdatum van een reis te annuleren, in welk geval u een herziene reisdatum wordt aangeboden. Verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die u mogelijk heeft gemaakt als gevolg van uw boeking, inclusief maar niet beperkt tot visa, vaccinaties, eigen risico voor reisverzekeringen of niet-restitueerbare vluchten. Als dit gebeurt en het voor u niet mogelijk is om deel te nemen aan een Tour met een andere startdatum, bieden wij een volledige restitutie aan. U heeft echter geen recht op enige claim voor schade die voortvloeit uit de annulering of inkorting van deze omstandigheden.

Externe en partneroperatoren Onze producten 'Avonturen', 'Ervaringen', 'Korte' en 'Pakket' kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere touroperators en externe leveranciers en zijn daarom onderworpen aan een onderdeelspecifiek boekings- en annuleringsbeleid. Raadpleeg de FAQ-pagina als er specifiekere boekingsvoorwaarden zijn.

Algemeen gedrag en gedrag Uw plezier en veiligheid zijn onze grootste zorg en we willen dat u een geweldige tijd heeft. Antisociaal/beledigend/gevaarlijk gedrag wordt echter niet getolereerd. We behouden ons het recht voor om iedereen die opzettelijk niet aan de regels voldoet of problemen veroorzaakt, te vragen de groep te verlaten. In dat geval wordt er geen restitutie verleend en heb je geen claim tegen Local Adventures.

Acceptatie van risico's Door uw tour bij Local Adventures te boeken, erkent u dat de aard van reizen avontuurlijk is en dat deelname een zekere mate van persoonlijk risico met zich meebrengt. In sommige gevallen bezoekt u plaatsen waar de politieke, culturele en geografische kenmerken gevaren en fysieke uitdagingen met zich meebrengen die groter zijn dan die in ons dagelijks leven. We gebruiken alle beschikbare informatie bij het beoordelen of de reisroute moet worden uitgevoerd en groepsleiders zullen tijdens groepsactiviteiten altijd bij u zijn om u te adviseren over de beste praktijken met betrekking tot veiligheid. Er kunnen echter nog steeds inherente risico's zijn vanwege de aard van de activiteit en u moet neem te allen tijde alle redelijke voorzorgsmaatregelen. U erkent dat uw beslissing om te reizen is genomen in het licht van deze informatie en u aanvaardt dat u de persoonlijke risico's op zich neemt die aan een dergelijke reis verbonden zijn.

Bij aanvang van de tour moet u ook een deelnameformulier ondertekenen. Let op: Het nuttigen van alcohol is op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die u overkomen onder invloed van alcohol. Als u op enig moment tijdens de tour besluit alcohol te drinken, aanvaardt u alle verantwoordelijkheid voor uw eigen veiligheid en die van uw bezittingen. Aansprakelijkheid: Ultiem

Local Adventures kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies als gevolg van het falen van derden (waaronder luchtvaartmaatschappijen, touroperators en hoteliers). We zullen echter alle redelijke hulp bieden om u te helpen bij het oplossen van eventuele geschillen. De verantwoordelijkheid van

Lokale avonturen als touroperator zijn beperkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade, verlies, ongeval of vertraging die kan worden veroorzaakt door een defect aan een voertuig of door wanprestatie van een bedrijf of persoon die betrokken is bij het vervoeren of uitvoeren van de arrangementen van de tour of anderszins in verband daarmee. U vrijwaart Local Adventures van alle claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met uw deelname aan de tour, inclusief (maar niet beperkt tot) acties (of nalaten) van Local Adventures ondernomen op grond van deze algemene voorwaarden en inclusief acties veroorzaakt of waaraan is bijgedragen door derde partijen, waaronder leveranciers van Local Adventures en andere deelnemers aan de tour. Voor de toepassing van deze clausule betekent “claims” elke beschuldiging, oorzaak van actie, claim, eis, procedure, rechtszaak, onderzoek, vonnis, verlies, kosten of uitgaven van welke aard dan ook en huidig of toekomstig, vast of onbepaald, feitelijk of voorwaardelijk. en ongeacht of deze voortvloeit uit de wet of uit billijkheid, krachtens de wet of anderszins. U vrijwaart Local Adventures voor alle door haar geleden schade en voor alle claims (zoals gedefinieerd in de voorgaande paragraaf) en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met uw deelname aan de tour en elke schending door u van deze voorwaarden.

Local Adventures kan haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden opschorten als haar vermogen om te presteren wordt beïnvloed door omstandigheden buiten haar controle, waaronder cyclonen, stormen, branden, aardbevingen, explosies, embargo's, overheidsrichtlijnen of enige wet- of regelgeving, rechtszaken of arbeidsconflicten. overmacht (zoals overstroming) of terrorisme of enige andere oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Tenzij vereist door de wet of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Local Adventures, zijn er geen restituties verschuldigd en kunnen er geen claims worden ingediend als u een tour niet voltooit, ongeacht de reden. U erkent dat u geen aanspraak kunt maken op schadevergoeding of schadevergoeding indien Local Adventures één van de rechten uitoefent die haar door deze algemene voorwaarden worden verleend, tenzij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Drugs en alcohol Drugsgebruik wordt in geen enkele hoedanigheid getolereerd tijdens het toeren met Ultimate. U gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan de lokale wetgeving van bestemming. Het niet naleven van het beleid van Ultimate Drug kan leiden tot ontslag van de Ultimate Tour waaraan u deelneemt. Medische kwesties Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om een programma te kiezen dat past bij zijn of haar gezondheids- en conditieniveau. Als u een bekende medische aandoening heeft of medicijnen gebruikt, moet u ons dit vooraf laten weten. Zorg ervoor dat u voldoende medicijnen bij u heeft, zelfs als u ze niet regelmatig gebruikt. Als u een bril draagt, is het ook een goed idee om een tweede bril bij u te hebben. Onze pakket- en tourprijzen zijn exclusief reis- of ziektekostenverzekering, omdat het van essentieel belang is dat u voldoende verzekerd bent. U kunt ook een reisannuleringsverzekering overwegen. Raadpleeg uw zorgadviseur over eventuele medische kwesties met betrekking tot uw reis, inclusief vaccinatieadvies en voorzorgsmaatregelen tegen malaria.

Local Adventures is niet aansprakelijk voor ziekte of letsel van een tourdeelnemer. U garandeert ons dat u geen reeds bestaande medische aandoening of handicap heeft die van invloed is op uw deelname aan de reis of deze niet kan voltooien. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u medisch in staat bent om de tour te voltooien. U erkent dat rondleidingen worden uitgevoerd in gebieden met beperkte medische voorzieningen. U geeft hierbij toestemming aan Local Adventures om de maatregelen te nemen die nodig zijn voor het verlenen van medische diensten op uw kosten, inclusief maar niet beperkt tot het regelen van een medische evacuatiedienst via de lucht of over de weg, de aanwezigheid van een verpleegkundige, arts, paramedicus of ambulanceofficier en eventuele noodzakelijke ziekenhuisdiensten. U dient de kosten van die diensten op tijd aan de aanbieder van die diensten te betalen of Local Adventures binnen zeven (7) dagen na aanvraag terug te betalen. U heeft geen recht op restitutie voor enig deel van een reis dat u heeft gemist vanwege ziekte, ziekte of letsel of vanwege andere omstandigheden buiten de controle van Ultimate Travel. Leveranciers: We hebben het volste vertrouwen in de professionaliteit van de touroperators waarmee we samenwerken en we zullen ons uiterste best doen om de professionele 100%-service en een vlotte reiservaring voor onze klanten te garanderen. Ultimate Travel treedt echter uitsluitend op als tussenpersoon tussen klanten en lokale touroperators/vervoersleveranciers/accommodatieleveranciers/reisleiders en kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun diensten. Eventuele geschillen die zich kunnen voordoen, zullen worden behandeld via de jurisdictie van de respectieve vestigingsplaats van elke exploitant.

Klanten zijn verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen internationale vliegreizen en voor het afsluiten van een reisverzekering en reisannuleringsverzekering om eventuele verliezen als gevolg van toeval te dekken. Publiciteit: U geeft Ultimate Travel toestemming om tijdens de reis gemaakte beelden (inclusief foto's en video's) van u te gebruiken, zonder tussenkomst van u en zonder compensatie aan u, voor publiciteits- en promotiedoeleinden, alleen via welk medium zij ook kiest. Overmacht Als Local Adventures vanwege overmacht een tour moet annuleren of aanzienlijke wijzigingen moet aanbrengen, zijn wij niet aansprakelijk voor het terugbetalen van geld of het betalen van enige compensatie aan u. In geval van overmacht zullen we ons best doen om u een alternatieve datum of tour aan te bieden, of een pro rata tegoed voor toekomstige reizen met Local Adventures. Overmachtsomstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot daden van overheden of autoriteiten, natuurrampen, oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, gesloten grenzen, stakingen van luchtvaartmaatschappijen of enige andere soortgelijke gebeurtenis die buiten onze controle ligt.

ANNULERINGEN VAN MEERDAAGSE TOURS

Ruim 14 dagen opzegtermijn

100%-terugbetaling

Minder dan 14 dagen opzegtermijn

50%-terugbetaling

Minder dan 24 uur van tevoren

Geen terugbetaling

 

Annuleringen of wijzigingen met meer dan 14 dagen voor vertrek van de reis:

U krijgt 100% van de totale tourprijs terugbetaald.

Annuleringen of wijzigingen met minder dan 14 dagen voor vertrek van de reis:

U krijgt 50% van uw totale tourprijs terugbetaald. 50% kan niet worden gerestitueerd, omdat dit onze directe kosten vertegenwoordigt voor het annuleren van gemaakte afspraken voor uw tour.

Annuleringen of wijzigingen minder dan 24 uur vóór vertrek van de reis:

Er wordt geen restitutie verleend als tours worden geannuleerd of als er wijzigingen worden aangebracht minder dan 24 uur van tevoren, aangezien Local Adventures alle kosten in rekening zal brengen, zoals gidsen, transport, enz.

Extra's en huuruitrusting, geboekt als onderdeel van een meerdaagse rondreis, vallen onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Annuleringen van privé- en op maat gemaakte dagtochten (individuele en groepsboekingen)

Ruim 24 uur opzegtermijn

90%-terugbetaling

Minder dan 24 uur van tevoren

Geen terugbetaling

 

Annuleringen of wijzigingen van privé-, groeps- en op maat gemaakte dagtochten (individuele en groepsboekingen) gemaakt met meer dan 24 uur van tevoren (vóór vertrek):

U krijgt 90% van de totale tourprijs terugbetaald. 10% is niet-restitueerbaar, omdat dit onze directe kosten voor het boeken en voorbereiden van uw tour vertegenwoordigen.

Annuleringen of wijzigingen van privé-, groeps- en op maat gemaakte dagtochten (individuele en groepsboekingen) gemaakt met een voorafgaande kennisgeving van minder dan 24 uur:

Er wordt geen restitutie verleend als tours worden geannuleerd of als er wijzigingen worden aangebracht minder dan 24 uur van tevoren, aangezien Local Adventures alle kosten in rekening zal brengen, zoals gidsen, transport, enz.

 

Annuleringen Privé- en meerdaagse tours op maat

Ruim 14 dagen opzegtermijn

90%-terugbetaling

Minder dan 14 dagen opzegtermijn

50%-terugbetaling

Minder dan 24 uur van tevoren

Geen terugbetaling

 

Annuleringen of wijzigingen van privé- en meerdaagse tours op maat (individuele boekingen van 1-9 deelnemers) gemaakt met een opzegtermijn van meer dan 14 dagen (vóór vertrek):

U krijgt 90% van de totale tourprijs terugbetaald. 10% is niet-restitueerbaar, omdat dit onze directe kosten voor het boeken en voorbereiden van uw tour vertegenwoordigen.

Annuleringen of wijzigingen van privé- en meerdaagse tours op maat (individuele boekingen van 1-9 deelnemers) gemaakt met een opzegtermijn van minder dan 14 dagen:

U krijgt 50% van uw totale tourprijs terugbetaald. 50% kan niet worden gerestitueerd, omdat dit onze directe kosten vertegenwoordigt voor het annuleren van gemaakte afspraken voor uw tour.

Annuleringen of wijzigingen Privé- en meerdaagse tours op maat (individuele boekingen van 1-9 deelnemers) gemaakt met een voorafgaande kennisgeving van minder dan 72 uur:

Er wordt geen restitutie verleend als tours worden geannuleerd of als er wijzigingen worden aangebracht minder dan 72 uur van tevoren, aangezien Local Adventures alle kosten in rekening zal brengen, zoals gidsen, vervoer, accommodatie, enz.

 

Annuleringen van groepsboekingen

Ruim 8 weken opzegtermijn

90%-terugbetaling

Minder dan 8 weken opzegtermijn

50%-terugbetaling

Opzegtermijn van minder dan 2 weken

Geen terugbetaling

 

U krijgt 90% van de totale tourprijs terugbetaald. 10% is niet-restitueerbaar, omdat dit onze directe kosten voor het boeken en voorbereiden van uw tour vertegenwoordigen.

Annuleringen of wijzigingen van privé- en meerdaagse reizen op maat (groepsboekingen, 10+ deelnemers) gemaakt met een opzegtermijn van minder dan 8 weken:

U krijgt 50% van uw totale tourprijs terugbetaald. 50% kan niet worden gerestitueerd, omdat dit onze directe kosten vertegenwoordigt voor het annuleren van gemaakte afspraken voor uw tour.

Annuleringen of wijzigingen van privé- en meerdaagse tours op maat (groepsboekingen, 10+ deelnemers) gemaakt met een opzegtermijn van minder dan 2 weken:

Er vindt geen restitutie plaats als tours worden geannuleerd of als er wijzigingen worden aangebracht met een opzegtermijn van minder dan 4 weken, aangezien Local Adventures alle kosten in rekening zal brengen, zoals gidsen, vervoer, accommodatie, enz.